Duurzame gebiedsplannen


Op gebiedsniveau is de ambitie van de Ontwikkelagenda dat in 2020 in circa 5 knelpuntgebieden een duurzaam gebiedsplan is opgesteld en uitgevoerd. Een duurzaam gebiedsplan is gericht op het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen van stikstof, fosfaat en organisch stof op gebiedsniveau. Er bestaat nog geen voorbeeld van een duurzaam gebiedsplan. Aan de hand van twee concrete gebieden gaan we daarom ervaring opdoen met het opstellen van een duurzaam gebiedsplan.

In fase 1 gaat een team van deskundigen onder leiding van een procesbegeleider van CLM Onderzoek en Advies aan de slag met het opstellen van een Duurzaam casco voor twee geselecteerde knelpuntgebieden. In dit kader wordt een aantal werksessies georganiseerd. In fase 2 wordt het Duurzaam casco door melkveehouders, akkerbouwers en andere gebruikers uit het gebied uitgewerkt in een Duurzaam gebiedsplan voor 2020. Zij worden hierbij begeleid door iemand die het vertrouwen heeft in het gebied. Wensen / initiatieven uit het gebied kunnen hierbij worden meegenomen.