Gratis Studiegroep - Grip op gras


Stichting weidegang biedt gratis deelname aan studiegroepen van het project ‘Grip op Gras’. Het doel? Ruimschoots meer weidegras omzetten in melk. Maar niet alleen dat.

Grip op Gras gaat ook over scherp sturen en vooruitdenken in beweiding. Een goed afgestemd aanvullend rantsoen, over het eiwitgehalte in gras & rantsoen, graslandmanagement en optimale inrichting van de huiskavel.

Kortom: meer grip op de bedrijfsvoering, verder sluiten van kringlopen en besparen van kosten.

Aanmelden kan hier online. Elk melkveebedrijf kan meedoen. De enige voorwaarde is dat de veehouder een graslandgebruikskalender wil bijhouden en kengetallen wil delen. De gratis studiegroep duurt twee jaar en start najaar 2021, zodat in de winter plannen kunnen worden gemaakt. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.