Aequator Groen & Ruimte


Bodem
Aequator Groen & Ruimte beoordeelt de gebruiksmogelijkheden van de bodem aan de hand van een bodemconditiescore. "Middels een bedrijfsbodem en -waterplan adviseren wij u op maat over bodemverbetering en duurzaam bodemgebruik. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, voor u als ondernemer en voor het milieu, klimaat of de (bodem)biodiversiteit. Bodemverbetering kan in gaan op storende lagen, zwaarte van de grond, hoogteligging, drooglegging, slechte bodemstructuur of ontwateringssituatie of slecht grondgebruik."

Water
“In het veld kijken naar het bodem- en watersysteem: "Ons bedrijfsbodem en -waterplan is gericht op het uitvoeren van lokale kansrijke maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding. Hierbij kunt u denken aan grondbewerkingen, duurzaam bodembeheer, ontwatering, organische stofgehalte en peil gestuurde drainage. Kansrijke maatregelen voor hydrologie hebben tevens een positief effect op de bodem- en waterkwaliteit, zowel op lokaal niveau als op gebiedsniveau."

Biodiversiteit
"Samen met u zoeken we naar mogelijkheden om uw bedrijf natuurinclusiever te maken. Dit doen we vanuit een integrale aanpak, door middel van maatregelen die effect hebben op bodem, water, biodiversiteit en bedrijfsvoering. Samen met u signaleren we kansen voor win-win situaties. We benoemen hoe u dit kunt inpassen in uw bedrijfsvoering en tegelijk kunt werken aan de vergroening van uw bedrijf. Hierbij kunt u denken aan kruidenrijk grasland, gewassen passend bij lokale bodem/wateromstandigheden, het inpassen van rustgewassen, anders omgaan met snijmais, (agrarisch) natuurbeheer, landschapsbeheer en soortenbeheer."

Landschap
"Om het landschap te versterken zijn allerlei mogelijkheden afhankelijk van de regionale ligging van uw bedrijfslocatie. Op basis van voorinformatie en een locatiebezoek bepalen we met u wat passend is in de regio en wat bij u past. We verkennen hoe u aan kunt sluiten bij lopende initiatieven en regelingen. Los daarvan zijn er allerlei mogelijkheden zoals akkerranden, kruidenrijk grasland, graanteelt, houtwallen en hagen, poelen en fruitboomgaard."


Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

"Samen met u kijken we op welke vlakken u wat te bieden heeft in een samenwerking. Dit hangt af van hoeveel mest u hebt, hoeveel voer, hoeveel grond, de ligging en bodem/wateromstandigheden op uw percelen. Tegelijkertijd krijgt u inzichtelijk wat voor u mogelijk de meerwaarde van een dergelijk samenwerking zou kunnen zijn. Denk hierbij aan wisselteelt op maispercelen, teelt en afzet van eiwitgewassen, afzet van mest, verbetering bodemkwaliteit, efficiënter nutriëntengebruik (minder af- en uitspoeling)."