Over Duurzame Melkveehouderij Drenthe


De provincie Drenthe heeft samen met de landbouwsector en belangenorganisaties een programma gemaakt voor het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte landbouw en agribusiness in Drenthe. Omdat met name de melkveehouderij de komende jaren voor forse uitdagingen staat, wordt de sector geholpen om te verduurzamen.

LTO Noord, Drents Agrarisch Jongenkontakt (DAJK)Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, NatuurmonumentenStaatsbosbeheer en de provincie Drenthe werken daarin samen met de melkveehouders.

Ambitie

De gezamenlijke ambitie van deze partners is dat er in 2025 in Drenthe zoveel als mogelijk, sprake is van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2025 tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij en zijn gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur.

Gezamenlijke aanpak

De tijd is er rijp voor. De internationale marktvraag naar zuivel groeit naar verwachting de komende jaren fors en afschaffing van de melkquotering biedt mogelijkheden. Dit geldt echter alleen als de sector erin slaagt op een verantwoorde manier, in harmonie met haar leefomgeving te produceren en zich daarmee weet te onderscheiden. Dat gegeven vraagt een gezamenlijke aanpak met gezamenlijke inzet van melkveehouders en belangenorganisaties. Daarbij moeten en kunnen vermindering van emissies naar de omgeving, het zo goed mogelijk sluiten van kringlopen, aandacht voor de bodem, het verbeteren van dierwelzijn, het versterken van biodiversiteit, weidegang én rendabele productie samengaan.