Bodem


Grondig boeren met maïs

Het project ‘Boeren met Maïs’ is opgezet voor een rendabele maïsteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er vooral meer aandacht komen voor goed bodembeheer. Komen tot een rendabele maïsteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Uiteindelijk is het doel dat de inzet binnen het project leidt tot de volgende vijf punten:

  1. Een betere bodemkwaliteit en -structuur met een geleidelijk hoger wordend organisch stofgehalte (koolstofvastlegging) en een lager wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas).
  2. Vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden ziekten, plagen en onkruiden.
  3. Een hogere bodembiodiversiteit.
  4. Vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater.
  5. Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralengebruik.

Meer informatie: Marcel Vulpen, provincie Drenthe, E-mail: m.vanvulpen@drenthe.nl of kijk op www.grondigboerenmetmais.nl

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer integrale gebiedsaanpak 'Nieuw Drostendiep'

Het Nieuwe Drostendiep ligt globaal tussen Aalden en Holsloot. Het huidige watersysteem van het Nieuwe Drostendiep is niet klimaatbestendig. Water wordt benedenstrooms afgewenteld in pieksituaties. Er wordt onvoldoende water vastgehouden, waardoor problemen benedenstrooms ontstaan in zowel landelijk- als stedelijk gebied. Daarom werken verschillende partijen nu samen aan maatregelen om het watersysteem in dit gebied klimaatbestendig te maken.

Het totale gebied beslaat 7.640 hectare. Het grootste deel hiervan is landbouwgebied en in eigendom bij 225 agrarische eigenaren. In samenwerking met de provincie en diverse waterschappen zijn maatregelen opgesteld. Contact en meer informatie

Inrichting en beheer Drostendiep

Duurzame watermaatregelen in het beekdal. Het watersysteem van het Nieuw Drostendiep is niet klimaatbestendig. Bij hevige neerslag ontstaat benedenstrooms wateroverlast. Bovenstrooms treedt verdroging op van landbouw en natuur. Ook voldoet de waterkwaliteit niet voor de Kaderrichtlijn Water. Daarom nemen we samen maatregelen om water bovenstrooms langer vast te houden en uitspoeling en afspoeling te voorkomen.

Waterschap Vechtstromen organiseert bijeenkomsten en demonstraties om verschillende maatregelen te tonen en kennis te delen. Bijvoorbeeld over het reinigen van (spuit)machines op het eigen erf. Daarna kiezen de ongeveer 100 deelnemers bodem- en watermaatregelen die passen bij hun bedrijf. Dit zijn maatregelen zoals het toepassen van precisiebemesting, aanpassingen aan het erf om erf-afspoeling tegen te gaan en het toepassen van gewas- en groenresten. Contact en meer informatie