Kringloop


Op het gebied van samenwerking tussen landbouwbedrijven en het opzetten van kringlopen zijn verschillende initiatieven gestart. Hieronder een kort overzicht. Vraag ook uw adviseur naar mogelijke initiatieven of projectgroepen die bij hem of haar bekend zijn.

Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken. Kijk voor meer informatie op: www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl

Samenwerking akkerbouw-melkveehouder

Binnen de Ontwikkelagenda is een werkgroep samengesteld om de samenwerking tussen melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven te bevorderen. Samenwerking met de ambitie om kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof verder te sluiten. Ondanks dat veelvuldig wordt samengewerkt tussen akkerbouwers en melkveehouders bestaan er geen concrete cijfers over de effecten die dit heeft op duurzaamheid. Modellen die nu gebruikt worden, zoals de KringloopWijzer, kijken op bedrijfsniveau en dan lijkt samenwerking met een akkerbouwer negatief terwijl gevoelsmatig de samenwerking zorgt voor een verduurzaming. Wilt u samen met andere ondernemers een mogelijke samenwerking onderzoeken? Maak samen een analyse op het gebied van samenwerking in relatie tot bodemkwaliteit, mineralen, inkomen, rantsoen i.r.t. gewassen (soja, voederbieten, vlinderbloemige in rantsoen, graslandkennis), gewasbescherming (kniptor/ritnaalden), vergroening, regelgeving (fosfaat, verdient samenwerking ruimte?, pilot-regelgeving bij samenwerking), menselijk aspect: vertrouwen, kennis delen (b.v. grondbewerking).

Meer informatie: Saskia Veldman: s.veldman@dlvadvies.nl of Giske Warringa: giske_van_es@hotmail.com.