Water


Binnen Drenthe zijn verschillende projecten of samenwerkingsverbanden actief met het onderwerp water. Kijk hieronder voor een indruk wat er speelt en waar u zich wellicht bij kunt aansluiten of meer informatie kunt inwinnen.

Schoon erf, schoon water - Waterschap Hunze en Aa's

Het project “Schoon erf, schoon water Veenkoloniën” speelt in het Drentse deel van de Veenkoloniën in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa’s. Het project wordt gesubsidieerd door Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s. Akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders, die met gewasbeschermingsmiddelen op hun erf werken, kunnen hierbij subsidie krijgen voor investeringen om erfemissie te voorkomen.

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

 • Het aanleggen van een vloeistofdichte vul- en wasplaats op het erf
 • Het overkappen van deze vul- en wasplaats
 • Een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter,Heliosec)
 • Een systeem om waswater van kisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden

Deelnemende boeren aan het project:

 • Krijgen begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen
 • Kunnen akkoord krijgen van het waterschap voor de uit te voeren maatregelen
 • Kunnen 40% subsidie krijgen voor de gedane investeringen (tot een maximum van € 14.000,- per onderneming)
 • Zijn klaar voor de toekomst

Interesse?

Boeren die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden voor deelname aan het project bij Sylvia Koenders, projectleider van het project via skoenders@projectenltonoord.nl of 06 13 92 41 04. Met hen zal dan nader contact gezocht worden. Let op, VOL=VOL.

Grondig boeren voor water

De veertig deelnemers aan het Drentse project ‘Grondig Boeren voor Water’ profiteren van extra advies. Met voorlichters en onderzoekers verzekeren ze de Waterleidingmaatschappij Drenthe van goed grondwater. De deelnemers in het project Grondig Boeren voor Water, dat nog tot eind 2019 doorloopt, leren niet alleen van elkaar hoe zij omgaan met de beperkingen rond grondwaterbeschermingsgebieden. Via een indertijd gesloten convenant tussen landbouw en WMD zijn er ook middelen beschikbaar voor extra begeleiding. In studieclubverband zoeken de deelnemers naar mogelijkheden om de belasting van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen op het grondwater te verminderen.

Het doel van het landbouwproject bestaat uit drie delen:

 1. Verminderen van de belasting van het grondwater zodanig dat in dit grondwater de norm voor nitraat (50 mgNO3/l) niet worden overschreden.
 2. Verbeteren van het bedrijfsresultaat door efficiënter gebruik van hulp- en grondstoffen en het verminderen van de verliezen, vertaald in concrete bedrijfsdoelen uitgedrukt in een N-bodemoverschot per hectare uit de KringloopWijzer.
 3. Het verankeren van ‘grondwaterbewuste bedrijfsvoering’ bij deelnemers ten aanzien van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in de verschillende gebieden en bij de periferie rond de bedrijven.

Meer informatie: Cors van den Brink, projectleider ‘Grondig Boeren voor Water’, cors.van.den.brink@rhdhv.com

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wil een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Door een intensieve samenwerking tussen het agrarisch bedrijfsleven en waterschappen worden knelpunten op het gebied van water opgelost. Te denken valt aan waterverontreiniging door meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, bodem en kringlopen of te veel dan wel te weinig water. DAW biedt diverse projecten. Kijk ook op agrarischwaterbeheer.nl

Schoon erf, schoon water – Noorderzijlvest

Schoon erf, schoon water wil zorgen voor een duurzame bedrijfsontwikkeling van de landbouw binnen het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest. Dit kan voor wat betreft erf-afspoeling hand in hand gaan met het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Door met melkveehouders in gesprek te gaan en voorlichting te geven over maatregelen wordt erf-afspoeling van nutriënten op het oppervlaktewater gereduceerd. Contact en meer informatie