Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij


Veel Drentse akkerbouwers en melkveehouders werken met elkaar samen, ze ruilen onderling grond en zorgen voor regionale mestafzet en voerwinning. Daarom lijkt samenwerking voor de kringlooplandbouw regionale kansen te bieden.

Hieronder vindt u informatie over lezingen, advies en lopende projecten over samenwerking.